فرصتهای شغلی
20/ 10/ 1395
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به یک نفر همکار (خانم) جهت انجام امور دفتری نیازمندیم . جاده اذرشهر . شهرک رجائی جنوبی 34213294