فرصتهای شغلی
21/ 10/ 1395
کشور:  ایران
استان:  آذربایجانشرقی
شهر:  تبریز

به همکاری یک نفر (خانم ) مجرب با روابط عمومی بالا جهت امور قرارداد در تبریز نیازمندیم. آدرس : باغشمال ( داخلی ۱ ) تلفن : ۳۵۵۷۸۰۸۲